Skip to content

UX / UI องค์ประกอบสำคัญในการทำเว็บไซต์

UX UI

UX / UI คืออะไร

UX  ย่อมาจาก  User  Experience แปลความหมายตรงตัว ก็คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งมันก็คือ ความรู้สึกที่ผู้ใช้งานจริงมีต่อเว็บไซต์ เมื่อได้ทดลองใช้จริง เช่น ใช้ง่ายงาน เข้าใจงาย สะดวกสบายต่อการใช้งาน  ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเท่าไร  ซึ่งสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะได้จาก UX ก็คือ สามารถนำเอาฟีดแบคการใช้งานจากผู้ใช้จริง นำมาพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ดีมากยิ่งขึ้้น  อย่างเช่น การจัดวาง Header  / Footer / Body  การจัดวางเนื้อหาหรือข้อมูลในหน้า Landing Page / การวางปุ่ม Call to action  เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบและ launch ไปแล้ว ง่ายบต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร เพื่อเราจะได้ข้อมูลการตอบสนองของผู้ใช้งาน มาพัฒนาให้เว็บไซต์ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

UI  ย่อมาจาก  User  Interface  ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (User)  อธิบายอย่างง่ายคือ เป็นที่ผู้ใช้ สามารถตอบโต้กับระบบโปรแกรมได้ในระหว่างการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะต้องง่ายต่อการใช้งาน การดีไซน์จะต้องเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

สรุปให้เห็นภาพง่ายๆ คือ UX จะให้ความสำคัญในด้านของอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้งานที่แท้จริง ส่วน UI จะเป็นส่วนที่แสดงในด้านของความสวยงาม การติดต่อกับ User หรือ ผู้ใช้งาน เป็นมุมมองในพาร์ทของผู้ใช้งานที่จะมองเห็น