Skip to content
Home » บริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์

บริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์

การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ดีขึ้นเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและด้านต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ผู้ใช้งาน และคุณภาพของเว็บไซต์ ดังนี้

  1. การวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning): ก่อนที่จะเริ่มการปรับปรุงเว็บไซต์ เราจะทำการวิเคราะห์เว็บไซต์เดิมของลูกค้า เพื่อทราบถึงปัญหาที่มีอยู่และแนวทางในการแก้ไข จากนั้นจะวางแผนวิธีการปรับปรุงในทุกด้าน เช่น การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การปรับแต่งหน้าตา (UI/UX) หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  2. การออกแบบและปรับปรุง UI/UX (User Interface/User Experience): การทำให้เว็บไซต์มีการออกแบบที่เข้ากับผู้ใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น การปรับปรุงการเรียงลำดับหน้า การออกแบบปุ่มและรูปแบบองค์ประกอบต่าง ๆ และการปรับปรุงประสบการณ์การนำทาง
  3. การเพิ่มและปรับปรุงเนื้อหา (Content Enhancement): การอัพเดทหรือเพิ่มเนื้อหาใหม่เพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ การเพิ่มบทความ รูปภาพ วิดีโอ และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือสินค้าบริการของเว็บไซต์
  4. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Optimization): การทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เช่น การลดขนาดของรูปภาพและไฟล์สื่ออื่น ๆ การใช้งานแคช เพื่อลดการโหลดซ้ำซ้อน และการปรับแต่งระบบเซิร์ฟเวอร์
  5. การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Backend Improvements): การตรวจสอบและปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และโครงสร้างของระบบที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์
  6. การปรับปรุง SEO (Search Engine Optimization): การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น การปรับปรุงโค้ดและโครงสร้างของเว็บไซต์ เพิ่มเนื้อหาที่เน้นคำสำคัญ เป็นต้น
  7. การทดสอบและการปรับปรุง (Testing and Iteration): การทดสอบเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบว่าการปรับปรุงที่ได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ และจะต้องมีการปรับปรุงต่อไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  8. การติดตามและวัดผล (Tracking and Analytics): การติดตามและวัดผลเพื่อดูผลของการปรับปรุง เช่น การใช้เครื่องมือวัดผล การตรวจสอบรายงานเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานและประสิทธิภาพ.
  9. การปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย (Security): หัวหน้าหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้หัวข้ออื่นๆ เนื่องจากภัย ทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างมากในปัจจุบัน การลดภัย จะช่วยให้ท่านช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเครื่องภาพลักษณ์องค์กร และ การประหยัดการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะใน Cloud ทางอ้อม และ ที่สำคัญลดความเสียหายโดยตรงด้าน Availability

การปรับปรุงเว็บไซต์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ขั้นตอนด้านบน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับปรุงเว็บไซต์ เช่น ความต้องการของผู้ใช้งาน แนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในตลาด เป็นต้น ดังนั้น การวางแผนและการปรับปรุงเว็บไซต์ควรใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อรักษาความปราณีตและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในระยะยาว